Ustawa o Ewidencji Instytucji

z dnia 03/12/2023

Art. 1. Ewidencja Instytucji jest elementem systemów informatycznych II Federacji Nordackiej, w którym prowadzi się ewidencję wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie II Federacji Nordackiej.


Art. 2. Prawo dodawania przedsiębiorstw do Ewidencji Instytucji posiada Prezydent II Federacji Nordackiej, minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki oraz pracownicy Nordackiego Konsorcjum Informatycznego.


Art. 3. Ewidencja Instytucji jest zarządzana przez Nordackie Konsorcjum Informatyczne.


Art. 4a. Każdy mieszkaniec II Federacji Nordackiej ma prawo do zarejestrowania instytucji, aby ta widniała w Ewidencji Instytucji.

Art. 4b. Szczególnym typem instytucji jaką można zarejestrować jest Skupina’, czyli grupa firm, których bezpośrednim właścicielem jest jeden mieszkaniec, obywatel, spółka lub zarząd.

Art. 4c. Każda prowincja ma prawo do zmiany nazwy «Skupina'» dla instytucji z siedzibą na ich terytorium na inną, bardziej odpowiadającą lokalnym uwarunkowaniom językowym i miejscowej tradycji.


Art. 5. Rejestracja instytucji odbywa się poprzez złożenie wniosku, w którym petent musi podać poniższe informacje:
1. Nazwa instytucji,
2. Właściciel instytucji,
3. Typ instytucji (instytucja prywatna, instytucja państwowa, gazeta, partia polityczna, Skupina’),
4. Adres siedziby
5. Logo instytucji.


Art. 6a.
Rozpatrywaniem wniosków o rejestrację instytucji zajmuje się minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki.
Art. 6b. W przypadku gdy taka osoba nie jest powołana rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Premier II Federacji Nordackiej.
Art. 6c. Premier II Federacji Nordackiej może również upoważnić inne osoby do rozpatrywania wniosków o rejestrację instytucji.


Art. 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Premier, minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki lub inna osoba uprawniona mają prawo do założenia profilu instytucji w Ewidencji Instytucji.


Art. 8. Gdy właściciel danej instytucji nie będzie obecny na forum II Federacji Nordackiej lub w dziale instytucji nie zostanie napisany żaden post przez min. miesiąc Prezydent lub minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki może wystąpić do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego z wnioskiem o archiwizację instytucji lub przenieść instytucję bezpośrednio do archiwum. Wraz z instytucją do archiwum przenosi się również dział instytucji chyba, że była ona kluczowa. Stwierdzenie kluczowości instytucji wydaje Premier II Federacji Nordackiej lub Minister właściwy ds. wewnętrznych na podstawie wniosku.


Art. 9a. Poprzez archiwizację instytucji rozumie się przeniesienie profilu instytucji do kategorii „Archiwum” w bazie danych Ewidencji. Archiwum jest ogólnodostępną kategorią, do której wgląd ma każdy. Zabrania się całkowitego usuwania instytucji z Ewidencji oraz Archiwum.
Art. 9b. Instytucje będące w archiwum ponad 60 dni mogą zostać przejęte przez dowolnego obywatela, który złoży stosowny wniosek do władz lokalnych regionu na terenie którego znajduje się siedziba danej instytucji.


Art. 10. Właściciel zarchiwizowanej instytucji może zawnioskować do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego o zmianę statusu instytucji na aktywną po swoim powrocie.


ROZDZIAŁ IV


Art. 11. Właściciel danej instytucji ma prawo do zmian niektórych danych w jej profilu. Tymi danymi są:
1. Opis instytucji,
2. Nazwa stanowiska właściciela instytucji.


Art. 12. W przypadku zmiany logo, nazwy lub siedziby instytucji należy zwrócić się z prośbą o dokonanie zmian do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego w specjalnym wątku na forum.


Art. 13. Numer Ewidencyjny Instytucji, w skrócie NEI, jest numerem identyfikacyjnym każdej instytucji wpisanej do Ewidencji Instytucji.


Art. 14. Numer Ewidencyjny Instytucji składa się ze znaku identyfikacyjnego (litery) oraz 10 cyfr, gdzie dwie pierwsze oznaczają dzień wpisania do EI, kolejne dwie miesiąc wpisania do EI zaś kolejne dwie rok wpisania do EI. Pozostałe cyfry oznaczają liczbę, z kolei której instytucja została zarejestrowana.


Art. 15.
Znakami identyfikacyjnymi w NEI są:
1. IPN – instytucja państwowa,
2. IPR – instytucja prywatna,
3. IPA – instytucja naukowa,
4. MJS – miejscowość,
5. PRT – partia polityczna,
6. SKP – Skupina’


Art. 16. W chwili uchwalenia ustawy do Ewidencji Instytucji zostają wpisane wszystkie instytucje z Ewidencji Instytucji IV Republiki Muratyki oraz wszystkie spośród zarejestrowanych w Kirianii instytucji


Art. 17. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.


(-) Tadeusz Henrykowski