Rozporządzenie MSGiN o Powszechnym Spisie Ludności Nordaty

z dnia 04/02/2024

Art. 1.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Gospodarki i Nauki zarządza powszechny spis ludności II Federacji Nordackiej.


Art. 2.
Do każdej prowincji, każdego dystryktu i każdej wspólnoty autonomicznej II Federacji Nordackiej przypisuje się lokalnego rachmistrza, który zbiera dane na temat ludności zamieszkującej dany region i przekazuje te dane Ministerstwu Sprawiedliwości, Gospodarki i Nauki.


Art. 3.

 1. Rachmistrzowie sporządzają raport, w którym podają liczbę osób zameldowanych w ich regionie (wirtualnych mieszkańców) i określają, ilu spośród nich posiada obywatelstwo II Federacji Nordackiej. 
 2. Opcjonalnie rachmistrz może załączyć informacje o strukturze etnicznej i narodowościowej, wyznaniowej regionu, a także inne użyteczne dane demograficzne.


Art. 4.

 1. Rachmistrzowie muszą dostarczyć swoje raporty do MSGiN do dnia 13 lutego.
 2. W szczególnych wypadkach rachmistrz może uzgodnić z Ministerstwem późniejszy termin przesłania raportu.


Art. 5.

Rachmistrzom przysługuje:

 1. wynagrodzenie w wysokości 200Ꞥ za dostarczenie Ministerstwu prawidłowo sporządzonego raportu,
 2. premia w wysokości 200Ꞥ za terminowe, tj. do dnia 13 lutego, dostarczenie rzeczonego raportu,
 3. dodatek motywacyjny w wysokości między 50Ꞥ a 500Ꞥ za zawarcie w swoim raporcie opcjonalnych, istotnych danych statystycznych na temat ludności regionu.


Art. 6.

Powołuje się:

 1. Sekretarza Aleksandra Novaka na rachmistrza Wspólnoty Autonomicznej Państwa Westland.
 2. Jego Imperatorską Mość Bolesława Kirianóo von Hohenburg na rachmistrza prowincji Imperium Kiriańskiego.
 3. Prezydenta Alberta Fryderyka de la Espadę na rachmistrza prowincji IV Republiki Muratyki.
 4. Namiestnika Leonida Repulijskiego na rachmistrza Komarchii Nordackiej i Dystryktu Wojskowego Klindii.

Art. 7.
Rozporządzenie jest skuteczne natychmiastowo.