Nowelizacja Ordynacji Wyborczej

z dnia 25/01/2024

Art. 1.

Niniejsza Ustawa specjalna nowelizuje Ustawę specjalną - Ordynacja Wyborcza z dnia 02/11/2023.


Art. 2.

Zmienia się treść artykułu 1. o brzmieniu:


Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy obywatel II Federacji Nordackiej, który nabył obywatelstwo II FN przynajmniej 7 dni przed dniem głosowania.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada czynne prawo wyborcze, nie pełni urzędu wymagającego apolityczności, spełnia wymogi określone szczegółowo dla danych wyborów w niniejszej ustawie i nie orzeczono wobec niej środku karnego w postaci zakazu pełnienia urzędów publicznych.

na:


Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy mieszkaniec II Federacji Nordackiej z wyłączeniem klonów.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każdy obywatel II Federacji Nordackiej, który posiada czynne prawo wyborcze, nie pełni urzędu wymagającego apolityczności, spełnia wymogi określone szczegółowo dla danych wyborów w niniejszej ustawie i nie orzeczono wobec niej środku karnego w postaci zakazu pełnienia urzędów publicznych.

Art. 3.

Zmienia się treść ust. 1. art. 2. (Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze uchwały Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Kongresu lub Prezydenta.) na "Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze uchwały Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji obieranego organu.".


Art. 4.

Zmienia się treść ust. 2. art. 3. (Urzędy Sędziego Najwyższego Sądu Federalnego i Sędziego Sądu Powszechnego uznaje się za urzędy wymagające apolityczności.) na "Urzędy Sędziego Federalnego i Sędziego Najwyższego uznaje się za urzędy wymagające apolityczności.".


Art. 5.

Zmienia się treść ust. 3. art. 4. (Kolejność komitetów na karcie głosowania jest przydzielana losowo. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej w miejscu widocznym dla obywateli.) na: "Kolejność komitetów na karcie głosowania jest przydzielana losowo.".


Art. 6.

Zmienia się treść art. 5. (Przewodniczący FKW ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia niezwłocznie po ich zakończeniu.) na: "


Głosujący oddaje swój głos w imieniu reprezentowanych przez siebie wirtualnych wyborców, których liczba uzależniona jest od jego siły głosu.

Siła głosu głosującego to pierwiastek czwartego stopnia liczby postów napisanych przez głosującego i jego oficjalne klony w przeciągu ostatnich 92 dni sprzed dnia otwarcia lokali wyborczych. Jeśli głosujący jest nieobywatelem, od wyniku dodatkowo odejmuje się 1 i dzieli się go na 4. Przy wyliczaniu liczby postów wyklucza się posty napisane w działach należących wyłącznie do innych państw niż II FN.

Liczbę v-Obywateli Nordaty rozdziela się pomiędzy głosujących idealnie proporcjonalnie do posiadanych przez nich sił głosu."

Art. 7.

Na początku artykułu szóstego dodaje się ustęp o treści "Przewodniczący FKW ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia niezwłocznie po ich zakończeniu.".


Art. 8.

Zmienia się treść podpunktu a) art. 7. (posiada obywatelstwo II FN nieprzerwanie od minimum 2 tygodni) na: "w momencie zakończenia zgłoszeń kandydatów będzie posiadać nieprzerwanie od 14 dni obywatelstwo nordackie,".


Art. 9.

Zmienia się treść art. 8. o brzmieniu:


Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska większość zwykłą głosów, to jest więcej niż połowę. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości zwykłej, Przewodniczący FKW zarządza w drodze uchwały drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni i nie krócej niż 1 dzień po zakończeniu poprzedniej tury.

Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, wybiera się do następnej tury w pierwszej kolejności tych, którzy najwcześniej uzyskali obywatelstwo II FN.

W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem II Federacji Nordackiej?" oraz odpowiedzi: "Tak" i "Nie".

Jeśli w sytuacji opisanej w ustępie 3, więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "Tak", wówczas kandydat zostaje Prezydentem. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "Nie", wówczas Przewodniczący FKW ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "Nie".

Kadencja nowo wybranego Prezydenta rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Kongresem II FN w brzmieniu: "Ja, (Imię Nazwisko), przysięgam w świetle dnia i mroku nocy wiernie i sumiennie wypełniać obowiązki Prezydenta, przestrzegać oraz strzec konstytucji, integralności państwa i jego obywateli.", do której można dołączyć formułę religijną.

Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Kongresie II FN, w sytuacji, kiedy Prezydent-Elekt nie posiada obywatelstwa II Federacji Nordackiej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Złożenie przysięgi, o której mowa w ust. 5., równoznaczne jest ze zrzeczeniem się funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta II FN.

na:


Wybory wygrywa ten kandydat, który uzyska większość zwykłą głosów, to jest więcej niż połowę. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości zwykłej, Przewodniczący FKW zarządza w drodze uchwały drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni i nie krócej niż 1 dzień po zakończeniu poprzedniej tury.

Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, wybiera się do następnej tury w pierwszej kolejności tych, którzy najwcześniej uzyskali obywatelstwo II FN. Jeśli uzyskali obywatelstwo tego samego dnia, spośród nich losuje się przechodzących do II tury.

Jeśli w II turze głosowania dojdzie do remisu, zwycięzcą zostaje ten kandydat, który uzyskał obywatelstwo wcześniej. Jeśli uzyskali je tego samego dnia, FKW losuje zwycięzcę.

W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem II Federacji Nordackiej?" oraz odpowiedzi: "Tak" i "Nie".

Jeśli w sytuacji opisanej w ustępie 3, więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "Tak", wówczas kandydat zwycięża wybory. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "Nie", wówczas Przewodniczący FKW ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "Nie".

Zwycięzca wyborów staje się Prezydentem-Elektem wraz z ogłoszeniem wyników wyborów. Prezydent-Elekt ma obowiązek złożyć ślubowanie w przeciągu 48 godzin od upłynięcia kadencji ustępującego Prezydenta albo w przeciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników, jeśli wyniki ogłoszono nie wcześniej niż 48 godzin przed upłynięciem kadencji ustępującego Prezydenta.

Kadencja nowo wybranego Prezydenta rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Kongresem II FN w brzmieniu: "Ja, (Imię Nazwisko), przysięgam w świetle dnia i mroku nocy wiernie i sumiennie wypełniać obowiązki Prezydenta, przestrzegać oraz strzec konstytucji, integralności państwa i jego obywateli.", do której można dołączyć formułę religijną.

Niezłożenie przysięgi w terminie lub złożenie przysięgi w Kongresie II FN w sytuacji, kiedy Prezydent-Elekt nie posiada obywatelstwa II Federacji Nordackiej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Złożenie przysięgi, o której mowa w ust. 5., równoznaczne jest ze zrzeczeniem się funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta II FN.

Spiker Kongresu pełni obowiązki Prezydenta w okresie, kiedy urząd Prezydenta jest nieobsadzony.

Art. 10.

Ustęp 5. artykułu 10. (Na jednej liście może znajdować się minimum jeden kandydat, a maksymalnie dwukrotność liczby obieranych Kongresmenów.) przyjmuje brzmienie "Na jednej liście może znajdować się minimum jeden kandydat, a maksymalnie dwukrotność liczby obieranych Kongresmenów. ".


Art. 11.

Ustępy 1. i 2. artykułu 11. o treści:


Liczba wybieranych Członków Kongresu jest zależna jest od liczby obywateli:

a) jeśli jest mniej niż 12 obywateli - 3 Kongresmenów;

b) jeśli jest pomiędzy 12, a 20 obywateli - 5 Kongresmenów;

c) jeśli jest pomiędzy 21, a 36 obywateli - 7 Kongresmenów;

d) jeśli jest powyżej 36 obywateli - 9 Kongresmenów.

Wyborca oddaje 1 głos na 1 listę kandydatów.

przyjmują brzmienie:


Liczba wybieranych Członków Kongresu jest zależna od liczby aktywnych obywateli:

a) jeśli jest mniej niż 7 aktywnych - 3 Kongresmenów;

b) jeśli jest od 7 do 12 aktywnych - 5 Kongresmenów;

c) jeśli jest od 13 do 18 aktywnych - 7 Kongresmenów;

d) jeśli jest powyżej 18 aktywnych - 9 Kongresmenów.

Przewodniczący FKW, uwzględniając zdolności wybranego systemu informatycznego do głosowania, ustala wraz z rozpisaniem wyborów, czy wyborca będzie musiał oddać wszystkie swoje głosy na jedną listę, czy będzie mógł je podzielić na kilka list.

Art. 12.

Ustępy 3. i 4. artykułu 12. o treści:


3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go kandydaci z list w kolejności według wysokości uzyskanych ilorazów wyborczych przez dany komitet i pozycji kandydata na liście komitetu.


4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Kongresu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Przewodniczący FKW zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 72 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym okresem kampanii wyborczej i 24 albo 48 godzinnym głosowaniem.


przyjmują brzmienie:


3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymuje go kolejna osoba z listy, z której startował ustępujący Kongresmen. Jeśli takiej osoby nie ma, wybiera się pierwszą dostępną osobę zaczynając sprawdzanie od najwyższych uzyskanych przez komitety ilorazów wyborczych i najwyższej kolejności kandydatów na liście.


4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Kongresu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Przewodniczący FKW zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 72-godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24-godzinnym okresem kampanii wyborczej i 24- albo 48-godzinnym głosowaniem.


Art. 13.

Artykuł 13. o treści:


Zakończenie kadencji Kongresu ma miejsce automatycznie po zwołaniu Członków Kongresu następnej kadencji na obrady.

Kadencja Członka Kongresu rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Kongresie II FN w brzmieniu: "Ja, [imię i nazwisko], z woli narodu wybrany Kongresmanem przysięgam sumiennie spełniać obowiązki przedstawiciela narodu, realizować dane Suwerenowi obietnice i stać na straży powagi urzędu, jaki piastuję.", do którego można dołączyć formułę religijną.

Niezłożenie przysięgi w terminie pięciu dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu w Kongresie.

przyjmuje brzmienie:


Wraz z zakończeniem się poprzedniej kadencji Kongresu, rozpoczyna się nowa. Jeśli nowy skład Kongresu nie został jeszcze wyłoniony, poprzednia kadencja zostaje wydłużona do momentu ogłoszenia wyników wyborów.

Kongresmen-Elekt obejmuje urząd Kongresmena z chwilą złożenia przysięgi w Kongresie II FN w brzmieniu: "Ja, [imię i nazwisko], z woli narodu wybrany Kongresmanem przysięgam sumiennie spełniać obowiązki przedstawiciela narodu, realizować dane Suwerenowi obietnice i stać na straży powagi urzędu, jaki piastuję.", do którego można dołączyć formułę religijną.

Niezłożenie przysięgi kongresmeńskiej w terminie przewidzianym w Regulaminie Kongresu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu w Kongresie.

Art. 14.

Artykuł 14. (Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, za wyłączeniem art. 3. ust. 1., który zyskuje moc prawną wraz z ogłoszeniem wyników najbliższych wyborów do Kongresu.) przyjmuje brzmienie "Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.".


Art. 15.

Nowelizacja wchodzi w życie wraz z publikacją w Dzienniku Praw.