Ustawa specjalna o OBPP pod protekcją FN

z dnia 27/12/2023

Art. 1.

Obszarem Bez Przynależności Państwowej pod Protekcją II Federacji Nordackiej, zwanym dalej OBPP-PFN lub Obszarem pod Protekcją Nordacką (OPN), jest taki obszar, który władze i wojsko II Federacji Nordackiej chronią przed inwazją lub aneksją przez ulokowane już na Pollinie mikronacje, ale który to obszar nie jest częścią żadnego państwa i mogą na nim powstawać nowe mikronacje.


Art. 2.

II Federacja Nordacka nie ma prawa inkorporować w skład swojego państwa Obszarów Bez Przynależności Państwowej znajdujących się pod jej protekcją.  


Art. 3.

II FN ma obowiązek chronić OBPP-PFN przed aneksją przez istniejące mikronacje. Próba inkorporacji takiego obszaru przez ulokowaną już na Pollinie mikronację uznawana jest za wypowiedzenie Nordacie wojny.


Art. 4.

OBPP-PFN mogą zostać utworzone tylko na niezajmowanych przez żadną aktywną mikronację obszarach.


Art. 5.

Utworzenie nowej mikronacji na terenie OBPP-PFN wyłącza obszar tejże mikronacji z obszaru pod protekcją II Federacji Nordackiej pod warunkiem, że dana mikronacja:

  1. nie jest zamieszkała wyłącznie przez osoby działające już w innych mikronacjach.
  2. nie powstała z zamiarem rychłego połączenia się z inną mikronacją.


Art. 6.

  1. OPN ustanawiane są na wniosek Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych, Spikera, Prezydenta lub władz danego terytorium złożony do Kongresu. Kongres ocenia w trakcie debaty, czy dany obszar spełnia warunki objęcia protekcją określone w niniejszej ustawie. Debata kończy się opracowaniem i głosowaniem nad uchwałą o objęciu protekcją OBPP przez II FN, która podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  2. Kongres może zrzec się protekcji nad OBPP w drodze uchwały podjętej większością specjalną.