Rozporządzenie Prezydenta w sprawie powołania Kancelarii Prezydenta II Federacji Nordackiej

z dnia 27/12/2023

Rozporządzenie Prezydenta w sprawie powołania Kancelarii Prezydenta II Federacji Nordackiej


Art 1. 

Powołuje się Kancelarię Prezydenta II Federacji Nordackiej.


Art 2. 

Kancelaria Prezydenta II Federacji Nordackiej jest organem pomocniczym zapewniającym realizację konstytucyjnych i ustawowych obowiązków Prezydenta II Federacji Nordackiej.


Art 3. 

Kancelaria Prezydenta II Federacji Nordackiej wykonuje zadania związane z kompetencjami Prezydenta, działa zgodnie z jego decyzjami i poleceniami, zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, szefa Kancelarii, sekretarzy i podsekretarzy stanu.


Art 4.

Powołuję Tadeusza Henrykowskiego i Alberta Fryderyka de Espadę na sekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta II Federacji Nordackiej. 


Art 5. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


(-) Henryk Ziemiański

Prezydent II Federacji Nordackiej