Traktat o uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Federacją Garmanii a Federacją Nordacką

z dnia 07/11/2023


Wysokie Układające się Strony
Minister Spraw Zewnętrznych Federacji Nordackiej
Bolesław Kirianóo von Hohenburg w imieniu
własnym oraz Federacji Nordackiej
oraz
Prezydent Garmanii
Aleksander Czerepach
w imieniu własnym oraz Federacji Garmanii
zawierają
Traktat o uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych


Art. 1
Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i
podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach
oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.


Art. 2
Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.


Art. 3

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań
zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać
rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich
możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury, gospodarki,
i nauki.


Art. 4
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się na wzajemną pomoc militarną w
wypadku wojny niewypowiedzianej przez Stronę.
2. Federacja Garmanii zobowiązuje się udostępnić przestrzeń na dziesięć nordackich
baz wojskowych i wyraża zgodę na rozmieszczenie w nich wojsk Federacji.


Art. 5
1. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
2. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po
wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.