Rozporządzenie MSGiN o Rozpatrywaniu Wniosków

z dnia 22/12/2023

Art. 1.

Organy władzy federalnej umożliwiają petentom wypełnianie wniosków w formule tradycyjnej, czyli poprzez post na forum, lub w formule zautomatyzowanej, czyli poprzez Urząd Wniosków. Mogą korzystać z jednej z tych metod albo z obydwu.


Art. 2.

  1. Dobry obyczaj nakazuje organom władzy federalnej rozpatrywać wnioski w racjonalnym odstępie czasu od ich złożenia.
  2. Jeśli prawo federalne nie określa, w ciągu jakiego czasu wniosek musi zostać przez dany organ rozpatrzony, to przyjmuje się, że okres ten wynosi 96 godzin od złożenia wniosku, przy czym za rozpatrzenie wniosku uznaje się podjęcie jakiejkolwiek decyzji administracyjnej w jego sprawie.
  3. Bezczynność organu władzy, przejawiająca się w nierozpatrzeniu złożonego do niego wniosku w terminie przewidzianym w prawie dla danej sprawy, zgłaszana jest do Najwyższego Sądu Federalnego przez ministra właściwego ds. sprawiedliwości albo jego odpowiednika.

Art. 3.
  1. Urząd Wniosków ulega federalizacji, tj. podniesieniu z rangi systemu prowincjonalnego do systemu ogólnofederacyjnego.
  2. Każda prowincja, wspólnota autonomiczna i każde państwo stowarzyszone II Federacji Nordackiej ma prawo do posiadania odrębnej kategorii w Urzędzie Wniosków, aby zautomatyzować wnioski składane do organów władzy lokalnej.
  3. Organy władzy federalnej mogą wnioskować do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego o utworzenie nowych wydziałów w Urzędzie Wniosków.

Art. 4.
Rozporządzenie jest skuteczne wraz z wydaniem.

Minister Sprawiedliwości, Gospodarki i Nauki