Ustawa konstytucyjna - nowelizacja przepisów dot. sądownictwa

z dnia 21/12/2023

Art. 1.
Niniejszy dokument prawny zmienia brzmienie Konstytucji II Federacji Nordackiej z dnia 31 lipca 2023 roku.


Art. 2.
Zmienia się brzmienie Art. 24. na:
"Najwyższy Sąd Federalny, (zwany także Sądem Federalnym) zajmuje się sprawami konstytucyjnymi, sądzeniem członków władzy, stwierdzaniem ważności wyborów i referendów oraz wydawaniem wykładni prawa, a także sprawami cywilnymi, karnymi i odwoławczymi od wyroków sądów lokalnych.".


Art. 3.
Zmienia się brzmienie Art. 25a. na:
"Na czele Najwyższego Sądu Federalnego stoi Sędzia Najwyższy, mianowany przez Kongres w drodze uchwały zwyczajnej.".


Art.4.
Dodaje się Art.25b. o brzmieniu:
"Sędzia Najwyższy posiada możliwość powoływania Sędziów Federalnych, którzy na polecenie Sędziego Najwyższego mogą samodzielnie prowadzić wyznaczone rozprawy sądowe.".


Art.5.
Dodaje się Art.26. o brzmieniu:
"1. W przypadku gdy Sędzia Najwyższy lub Sędzia Federalny nie wykonuje należycie powierzonych mu obowiązków lub jego działania szkodzą państwu, Kongres na wniosek grupy dwóch Członków Kongresu lub Ministra Sprawiedliwości może odwołać Sędziego ze stanowiska w drodze uchwały podejmowanej większością konstytucyjną.

2. Odwołany przez Kongres Sędzia nie może być ponownie powołany na urząd Sędziego przez okres minimum 3 miesięcy od utraty stanowiska.".


Art. 6.
Zmienia się treść ust. 4. art. 3. ("Władzę sądowniczą dzierżą Najwyższy Sąd Federalny i Sąd Powszechny.") na: "Władzę sądowniczą dzierży Najwyższy Sąd Federalny.".