Zarządzenie Premiera Federacji o przyznaniu obywatelstwa

z dnia 09/12/2023

Art. 1 Nadaje się obywatelstwo II Federacji Dimitrijowi Ścierkowowi.
Art. 2 Dimitrij Ścierkow posiada pełnię praw obywatelskich.
Art. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.