Zarządzenie Premiera Federacji o wyznaczeniu Namiestnika Komarchii

z dnia 03/12/2023

Art. 1 Wyznacza się Leonida Repulijskiego na Namiestnika Komarchii Nordackiej.

Art. 2 Sposób zarządzania regionem reguluje Ustawa o Komarchii Nordackiej z dnia 05.09.2023

Art. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.