Ordynacja Wyborcza

z dnia 02/11/2023
Rozdział I
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 1.
 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy mieszkaniec II Federacji Nordackiej z wyłączeniem klonów.
 2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każdy obywatel II Federacji Nordackiej, który posiada czynne prawo wyborcze, nie pełni urzędu wymagającego apolityczności, spełnia wymogi określone szczegółowo dla danych wyborów w niniejszej ustawie i nie orzeczono wobec niej środku karnego w postaci zakazu pełnienia urzędów publicznych.

Artykuł 2.
 1. Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze uchwały Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji obieranego organu.
 2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, który może powołać Członków Federalnej Komisji Wyborczej i powierzyć im wykonanie niektórych czynności.
 3. Przewodniczący FKW jest mianowany na dożywotnią kadencję przez Prezydenta FN.
 4. Urząd Przewodniczącego FKW zostaje opróżniony w momencie zrzeczenia się pełnienia przez niego tego stanowiska lub w przypadku postawienia Przewodniczącego FKW w stan oskarżenia poprzez uchwałę Kongresu podjętą większością konstytucyjną.

Artykuł 3.
 1. Urzędy Prezydenta II Federacji Nordackiej i Członka Kongresu są niepołączalne.
 2. Urzędy Sędziego Federalnego i Sędziego Najwyższego uznaje się za urzędy wymagające apolityczności.

Artykuł 4.
 1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie uchwały o ogłoszeniu wyborów, do terminu wskazanego w rzeczonej uchwale, lecz nie dłużej, niż do momentu rozpoczęcia wyborów
 2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 120 godzin.
 3. Kolejność komitetów na karcie głosowania jest przydzielana losowo.
 4. Oddanego głosu nie można zmienić.

Artykuł 5.

Głosujący oddaje swój głos w imieniu reprezentowanych przez siebie wirtualnych wyborców, których liczba uzależniona jest od jego siły głosu.
Siła głosu głosującego to pierwiastek czwartego stopnia liczby postów napisanych przez głosującego i jego oficjalne klony w przeciągu ostatnich 92 dni sprzed dnia otwarcia lokali wyborczych. Jeśli głosujący jest nieobywatelem, od wyniku dodatkowo odejmuje się 1 i dzieli się go na 4. Przy wyliczaniu liczby postów wyklucza się posty napisane w działach należących wyłącznie do innych państw niż II FN.
Liczbę v-Obywateli Nordaty rozdziela się pomiędzy głosujących idealnie proporcjonalnie do posiadanych przez nich sił głosu.

Artykuł 6.
 1. Przewodniczący FKW ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia niezwłocznie po ich zakończeniu.Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść do sądu w terminie 3 dni od zakończenia wyborów.
 2. W przypadku unieważnienia wyborów przez sędziego, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania wyroku.

Rozdział II
[Zasady wyborów prezydenckich]
Artykuł 7.
Kandydatem na urząd Prezydenta II Federacji Nordackiej może zostać ten, kto:
    a) w momencie zakończenia zgłoszeń kandydatów będzie posiadać nieprzerwanie od 14 dni obywatelstwo nordackie,
    b) wygrywając wybory nie będzie pełnił trzeciej kadencji prezydenckiej pod rząd.

Artykuł 8.
 1. Wybory wygrywa ten kandydat, który uzyska większość zwykłą głosów, to jest więcej niż połowę. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości zwykłej, Przewodniczący FKW zarządza w drodze uchwały drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni i nie krócej niż 1 dzień po zakończeniu poprzedniej tury.
 2. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, wybiera się do następnej tury w pierwszej kolejności tych, którzy najwcześniej uzyskali obywatelstwo II FN. Jeśli uzyskali obywatelstwo tego samego dnia, spośród nich losuje się przechodzących do II tury.
 3. Jeśli w II turze głosowania dojdzie do remisu, zwycięzcą zostaje ten kandydat, który uzyskał obywatelstwo wcześniej. Jeśli uzyskali je tego samego dnia, FKW losuje zwycięzcę.
 4. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem II Federacji Nordackiej?" oraz odpowiedzi: "Tak" i "Nie".
 5. Jeśli w sytuacji opisanej w ustępie 3, więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "Tak", wówczas kandydat zwycięża wybory. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "Nie", wówczas Przewodniczący FKW ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "Nie".
 6. Zwycięzca wyborów staje się Prezydentem-Elektem wraz z ogłoszeniem wyników wyborów. Prezydent-Elekt ma obowiązek złożyć ślubowanie w przeciągu 48 godzin od upłynięcia kadencji ustępującego Prezydenta albo w przeciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników, jeśli wyniki ogłoszono nie wcześniej niż 48 godzin przed upłynięciem kadencji ustępującego Prezydenta.
 7. Kadencja nowo wybranego Prezydenta rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Kongresem II FN w brzmieniu: "Ja, (Imię Nazwisko), przysięgam w świetle dnia i mroku nocy wiernie i sumiennie wypełniać obowiązki Prezydenta, przestrzegać oraz strzec konstytucji, integralności państwa i jego obywateli.", do której można dołączyć formułę religijną.
 8. Niezłożenie przysięgi w terminie lub złożenie przysięgi w Kongresie II FN w sytuacji, kiedy Prezydent-Elekt nie posiada obywatelstwa II Federacji Nordackiej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.
 9. Złożenie przysięgi, o której mowa w ust. 5., równoznaczne jest ze zrzeczeniem się funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta II FN.
 10. Spiker Kongresu pełni obowiązki Prezydenta w okresie, kiedy urząd Prezydenta jest nieobsadzony.

Rozdział III
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 9.
Kandydatem na Członka Kongresu może zostać ten, kto posiada bierne prawo wyborcze i nie orzeczono wobec niego zakazu pełnienia tego urzędu.

Artykuł 10.
 1. W wyborach parlamentarnych kandydaci zgłaszani są przez przewodniczących komitetów wyborczych.
 2. Osoba znajdująca się na liście danego komitetu musi wyrazić chęć startowania w wyborach z tej listy, aby zostać zarejestrowana.
 3. Komitet wyborczy może utworzyć każda osoba posiadająca bierne prawo wyborcze.
 4. Przed imieniem i nazwiskiem kandydata umieszcza się numer, jaki zajmuje na liście, a po jego imieniu i nazwisku nazwę partii, do której należy.
 5. Na jednej liście może znajdować się minimum jeden kandydat, a maksymalnie dwukrotność liczby obieranych Kongresmenów.

Artykuł 11.
 1. Liczba wybieranych Członków Kongresu jest zależna od liczby aktywnych obywateli:
  a) jeśli jest mniej niż 7 aktywnych - 3 Kongresmenów;
  b) jeśli jest od 7 do 12 aktywnych - 5 Kongresmenów;
  c) jeśli jest od 13 do 18 aktywnych - 7 Kongresmenów;
  d) jeśli jest powyżej 18 aktywnych - 9 Kongresmenów.
 2. Przewodniczący FKW, uwzględniając zdolności wybranego systemu informatycznego do głosowania, ustala wraz z rozpisaniem wyborów, czy wyborca będzie musiał oddać wszystkie swoje głosy na jedną listę, czy będzie mógł je podzielić na kilka list.
 3. Mandaty pomiędzy listy rozdzielane są metodą Sainte-Laguë.
 4. W trakcie liczenia przydziału mandatów, jeśli lista uzyska tyle mandatów, ilu ma kandydatów na liście, nie uwzględnia się jej w dalszym podziale mandatów, czyli skreśla się wszystkie jej ilorazy wyborcze, za które jeszcze nie otrzymała mandatów.
 5. Kandydaci danej listy otrzymują mandaty w takiej kolejności, w jakiej zostali zgłoszeni do wyborów przez komitet, czyli kandydaci o najniższym numerze najpierw.
 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Kongresu, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci. Przepis ten stosuje się także wobec kandydatów zgłosoznych podczas wyborów uzupełniających w trakcie danej kadencji lub gdy w trakcie trwania wyborów uzupełniających zwiększy się liczba mandatów do objęcia.

Artykuł 12.
 1. Mandat w Kongresie traci się poprzez zrzeczenie, utratę obywatelstwa lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę zakazu pełniania urzędów publicznych, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji Członka Kongresu.
 2. Mandat w Kongresie można utracić za nieobecność na co najmniej czterech debatach i głosowaniach pod rząd, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Spikera. W takim przypadku wniosek Spikera o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.
 3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymuje go kolejna osoba z listy, z której startował ustępujący Kongresmen. Jeśli takiej osoby nie ma, wybiera się pierwszą dostępną osobę zaczynając sprawdzanie od najwyższych uzyskanych przez komitety ilorazów wyborczych i najwyższej kolejności kandydatów na liście.
 4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Kongresu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Przewodniczący FKW zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 72-godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24-godzinnym okresem kampanii wyborczej i 24- albo 48-godzinnym głosowaniem.

Artykuł 13.
 1. Wraz z zakończeniem się poprzedniej kadencji Kongresu, rozpoczyna się nowa. Jeśli nowy skład Kongresu nie został jeszcze wyłoniony, poprzednia kadencja zostaje wydłużona do momentu ogłoszenia wyników wyborów.
 2. Kongresmen-Elekt obejmuje urząd Kongresmena z chwilą złożenia przysięgi w Kongresie II FN w brzmieniu: "Ja, [imię i nazwisko], z woli narodu wybrany Kongresmanem przysięgam sumiennie spełniać obowiązki przedstawiciela narodu, realizować dane Suwerenowi obietnice i stać na straży powagi urzędu, jaki piastuję.", do którego można dołączyć formułę religijną.
 3. Niezłożenie przysięgi kongresmeńskiej w terminie przewidzianym w Regulaminie Kongresu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu w Kongresie.

Rozdział IV
[Postanowienia końcowe]
Artykuł 14.
Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.