Ustawa specjalna o działaniu i organizacji Zjednoczonych Sił

z dnia 21/10/2023
Rozdział I
[Postanowienia Ogólne]

Art. 1. Niniejsza ustawa określa organizację, stopnie oraz sposób funkcjonowania Zjednoczonych Sił II Federacji Nordackiej, a także określa postępowanie w sprawie organizacji oddziałów paramilitarnych.

Rozdział II
[Organizacja Zjednoczonych Sił]

Art. 2. Zjednoczone Siły dzieli się na:
 1. Siły Lądowe,
 2. Siły Powietrzne,
 3. Marynarkę Wojenną.

Art. 3. Siły Lądowe ZS dzielą się na:
 1. Związki operacyjne,
 2. Związki taktyczne,
 3. Oddziały,
 4. Pododdziały.

Art. 3a. Związki operacyjne Sił Lądowych dzielą się na:
 1. Fronty,
 2. Armie.

Art. 3b. Związki taktyczne Sił Lądowych dzielą się na:
 1. Korpusy,
 2. Dywizje,
 3. Brygady.

Art. 3c. Oddziały Sił Lądowych dzielą się na:
 1. Pułk,
 2. Samodzielny batalion.

Art. 3d. Pododdziały Sił Lądowych dzielą się na:
 1. Bataliony,
 2. Kompanie,
 3. Plutony,
 4. Patrole,
 5. Drużyny.

Art. 4. Marynarka Wojenna ZS dzieli się na:
 1. Związki operacyjne,
 2. Związki taktyczne,
 3. Oddziały,
 4. Pododdziały.

Art. 4a. Związki operacyjne Marynarki Wojennej dzielą się na floty.

Art. 4b. Związki taktyczne Marynarki Wojennej dzielą się na:
 1. Flotylle,
 2. Eskadry.

Art. 4c. Oddziały Marynarki Wojennej dzielą się na:
 1. Pułki okrętów,
 2. Dywizjony okrętów.

Art. 4d. Pododdziały Marynarki Wojennej dzielą się na:
 1. Grupę okrętów,
 2. Okręty.

Art. 5. Siły Powietrzne WAR dzielą się na:
 1. Związki operacyjne,
 2. Związki taktyczne,
 3. Oddziały,
 4. Pododdziały.

Art. 5a. Związki operacyjne Sił Powietrznych dzielą się na armie powietrzne.
Art. 5b. Związki taktyczne Sił Powietrznych dzielą się na:
 1. Grupy lotnicze,
 2. Skrzydła.

Art. 5c. Oddziały Sił Powietrznych dzielą się na samodzielne eskadry.

Art. 5d. Pododdziały Sił Powietrznych dzielą się na:
 1. Eskadry,
 2. Klucze,
 3. Samoloty/Maszyny.

Rozdział III
[Stopnie wojskowe w Zjednoczonych Siłach]

Art. 6. Stopnie Sił Lądowych oraz Sił Powietrznych dzielą się na:
 1. Generałów,
 2. Oficerów starszych,
 3. Oficerów młodszych,
 4. Podoficerów starszych,
 5. Podoficerów,
 6. Podoficerów młodszych,
 7. Korpus szeregowych.

Art. 7a. Generałowie dzielą się na:
 1. Generałów,
 2. Generałów dywizji,
 3. Generałów brygad.

Art. 7b. Oficerowie starsi dzielą się na:
 1. Pułkowników,
 2. Podpułkowników,
 3. Majorów.

Art. 7c. Oficerowie młodsi dzielą się na:
 1. Kapitanów,
 2. Poruczników,
 3. Podporuczników.

Art. 7d. Podoficerowie starsi dzielą się na:
 1. Starszych chorążych sztabowych,
 2. Starszych chorążych,
 3. Chorążych.

Art. 7e. Podoficerowie dzielą się na:
 1. Młodszych chorążych,
 2. Starszych sierżantów,
 3. Sierżantów.

Art. 7f. Podoficerowie młodsi dzielą się na:
 1. Plutonowych,
 2. Starszych kapralów,
 3. Kapralów.

Art. 7g. Korpus szeregowych dzieli się na:
 1. Starszych szeregowych,
 2. Szeregowych.

Art. 8. Stopnie Marynarki Wojennej dzielą się na:
 1. Admirałów,
 2. Oficerów starszych,
 3. Oficerów młodszych,
 4. Podoficerów starszych,
 5. Podoficerów,
 6. Podoficerów młodszych,
 7. Korpus szeregowych.

Art. 8a. Admirałowie dzielą się na:
 1. Admirałów,
 2. Wiceadmirałów,
 3. Kontradmirałów.

Art. 8b. Oficerowie starsi dzielą się na:
 1. Komandorów,
 2. Komandorów poruczników,
 3. Komandorów podporuczników.

Art. 8c. Oficerowie młodsi dzielą się na:
 1. Kapitanów marynarki,
 2. Poruczników marynarki,
 3. Podporuczników marynarki.

Art. 8d. Podoficerowie starsi dzielą się na:
 1. Starszych chorążych sztabowych marynarki,
 2. Starszych chorążych marynarki,
 3. Chorążych marynarki.

Art. 8e. Podoficerowie dzielą się na:
 1. Młodszych chorążych marynarki,
 2. Starszych bosmanów,
 3. Bosmanów.

Art. 8f. Podoficerowie młodsi dzielą się na:
 1. Bosmanmatów,
 2. Starszych matów,
 3. Matów.

Art. 8g. Korpus szeregowych dzieli się na:
 1. Starszych marynarzy,
 2. Marynarzy.

Rozdział III
[Funkcjonowanie Zjednoczonych Sił]

Art. 9.
 1. Zwierzchnictwo nad Zjednoczonymi Siłami Federacji Nordackiej sprawuje Prezydent II Federacji Nordackiej.
 2. Prezydent II FN poprzez rozporządzenie może desygnować Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił, który dowodzi armią po uprzednim zatwierdzeniu jego kandydatury przez Kongres.
 3. Głównodowodzącym Zjednoczonych Sił może zostać tylko i wyłącznie obywatel II Federacji Nordackiej niepełniący w innych państwach analogicznych funkcji, tj. Dowódcy obcej armii lub Ministra Obrony Narodowej albo Spraw Wojskowych.

Art. 10. Głównodowodzący Zjednoczonych Sił przyjmuje rozkazy bezpośrednio lub w formie rozporządzeń od prezydenta II FN.

Art. 11. W przypadku wakatu na stanowisku Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił, jego obowiązki sprawuje prezydent.

Art. 12. Gdy każda formacja wchodząca w skład ZS (Sił Lądowych, Sił Lotniczych oraz Marynarki Wojennej) posiada w swoich strukturach aktywnego obywatela, Głównodowodzący Zjednoczonych Sił może podjąć decyzję o powołaniu Sztabu Generalnego ZS.

Art. 13. Sztab Generalny ZS jest organem doradczym Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił pomagającym sprawować kontrolę, organizować, oraz dowodzić poszczególnymi formacjami Zjednoczonych Sił.

Art. 14. Wielkość, rozmieszczenie oraz wyposażenie wojska określa Głównodowodzący Zjednoczonych Sił lub Prezydent pełniący jego obowiązki.

Rozdział IV
[Oddziały Paramilitarne]

Art. 15. Głównodowodzący Zjednoczonych Sił sprawuje kontrolę nad wszystkimi oddziałami paramilitarnymi. Może decydować on o ich liczebność oraz jakim sprzętem dysponują.

Art. 16. Każda jednostka administracyjna II Federacji Nordackiej lub jej obywatel ma możliwość o wnioskowania do Prezydenta lub Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił o utworzenie dodatkowych oddziałów paramilitarnych działających na terenie podległej jednostki administracyjnej w celu obrony jej granic lub zapewnienia pokoju wewnątrz niej, a także kultywowania kultury, obyczajów oraz historii regionu.

Art. 17. Głównodowodzący Zjednoczonych Sił sprawuje również nadzór nad wszelkimi firmami ochroniarskimi oraz PMC (Prywatnymi Firmami Wojskowymi) regulując ich liczebność i wyposażenie, jeśli działają na terenie II Federacji Nordackiej.

Art. 18. Dowództwo nad oddziałami paramilitarnymi sprawuje osoba wyznaczona przez przedstawiciela jednostki administracyjnej II Federacji Nordackiej zatwierdzoną uprzednio przez Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił, która odpowiada w imieniu podległej sobie jednostki paramilitarnej przed władzami lokalnymi oraz Głównodowodzącym Zjednoczonych Sił.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie wraz z momentem opublikowania jej w Dzienniku Ustaw.

(-) Prezydent II FN Tadeusz Henrykowski