Ustawa specjalna o Radzie Języka Nordackiego

z dnia 06/09/2023
Art. 1.
Rada Języka Nordackiego jest organem regulującym mowę nordacką.

Art. 2.
Na czele Rady Języka Nordackiego stoi Przewodniczący, który mianowany jest przez Premiera lub odpowiedniego ministra na dożywotnią kadencję i odwoływany w razie potrzeby przez członków RJN większością głosów.

Art. 3.
Rada Języka Nordackiego obraduje na otwartych posiedzeniach, które może otworzyć każdy obywatel II Federacji Nordackiej.

Art. 4.
Miano członka RJN przysługuje każdemu obywatelowi, który uczestniczy w obradach Rady.

Art. 5.
1. Rada Języka Nordackiego po zakończonym posiedzeniu publikuje protokół
2. Protokół sporządza i publikuje Przewodniczący RJN lub mianowany przez niego protokolant.
3. Protokół musi zawierać nowe słownictwo i inne zmiany wprowadzone do języka w toku dyskusji na danym posiedzeniu.

Art. 6.
1. Rada Języka Nordackiego prowadzi Wielki Słownik Nordacki, który zawiera wszystkie ustalone przez RJN słowa wraz z ich tłumaczeniem na mowę powszechną.
2. Słownik aktualizuje się każdorazowo po publikacji protokołu.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.