Ustawa specjalna o Komarchii Nordackiej

z dnia 05/09/2023
Art. 1.

Komarchia Nordacka:

  1. stanowi region stołeczny i siedzibę władz centralnych II Federacji Nordackiej,
  2. jest w pełni niezależna od reszty jednostek podziału terytorialnego Nordaty,
  3. to ośrodek kultury, narodu i języka nordackiego.


Art. 2.

  1. Władzę w Komarchii Nordackiej pełni rząd centralny reprezentowany przez Premiera lub mianowanego przez Premiera namiestnika.
  2. Premier lub jego namiestnik zarządza regionem poprzez wydawanie rozporządzeń i dekretów.


Art. 3.
Stolicą Komarchii jest Velke Mesto Achkov.


Art. 4.
Językami urzędowymi Komarchii Nordackiej są: mowa powszechna i język nordacki.


Art. 5.
Terytorium Komarchii Nordackiej:

  1. może zostać powiększone o ziemie sąsiadującej prowincji za zgodą jej władz,
  2. może zostać zmniejszone na rzecz sąsiadującej prowincji za zgodą Kongresu II Federacji Nordackiej.


Art. 6.
Velke Mesto Achkov jest stałym obszarem Komarchii Nordackiej - władze centralne nie mogą zrzec się nad nim kontroli.


Art. 7.
Granice Velkeho Mesta Achkova wyznacza obszar zaznaczony na załączonej do ustawy mapie na czerwono.


Art. 8.
Przekazuje się Komarchii Nordackiej obszar Wielkiego Imperium Narodu Kiriańskiego oznaczony na załączonej mapie na różowo.


Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie natychmiast po zatwierdzeniu przez władze Kirianii zapisów artykułu ósmego niniejszej ustawy i po wpisaniu tejże ustawy do Dziennika Praw.


Załącznik: