[MSW] Ukaz 3/VII/24 ws. podwyższenia płacy minimalnej oraz ustalenia podatku dochodowego

z dnia 05/07/2024

syg. RMR/10/07/2024

Art. 1. Ustala się stawkę ogólnokrajowej płacy minimalnej na 13.50 Ꞥ.

Art. 2. Ustala się podatek dochodowy od dochodów z tytułu umów o pracę na 3%.

Art. 3.
a. Uchyla się artykuł 3 Ukazu Ministra Spraw Wewnętrznych 1/VII/24 (syg. RMR/8/07/2024),
b. Niniejszy Ukaz wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2024 roku.

/-/ Minister Spraw Wewnętrznych IV Republiki Muratyki
Kaspar Venir Waksman-Dëter