Ukaz PRM ws. utworzenia rezerwatu przyrody

z dnia 31/05/2024

Art.1. 

Niniejszy ukaz determinuje procedurę powstania oraz późniejszego zarządzania specjalnym wyłączonym obszarem ochrony przyrody.


Art.2.a

Obszar wyłączony stanowiący teren rezerwatu przyrody obejmuję Dolinę Varl położoną w południowo-zachodnich Górach Nienazwanych.


Art.2.b

Przedstawienie obszaru wyłączonego stanowiący teren rezerwatu znajduje się w Załączniku 1.


Art. 3.

Obszar rezerwatu zostaje wyłączony z użytku dla osób trzecich nie pracujących na jego terenie lub nie posiadających specjalnego upoważnienia w celu zapewnienia najdogodniejszych warunków do badań nad znajdującą się na jego obszarze florą i fauną. 


Art.4.

Naruszenie zakazu przebywania na terenie rezerwatu klasyfikowane jest w świetle prawa jako wykroczenie za które kary definiuje Kodeks Karny.


Art.5.

Nadzór nad prowadzeniem badań oraz zarządzania rezerwatem powierza się firmie Espada Monërskap w postaci podległej instytucji naukowej BIO-STAR.


Art.6

Firma ponosi pełnie kosztów utrzymania personelu oraz obiektów na terenie rezerwatu w zamian za wyłączność na prowadzenie badań na jego terenie.


Art.7. 

Ukaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Prezydent IV Republiki Muratyki:
Załącznik 1