Ustawa konstytucyjna - wydłużenie kadencji organów władzy

z dnia 12/02/2024

Art. 1.
Niniejsza Ustawa konstytucyjna dokonuje nowelizacji Konstytucji II Federacji Nordackiej z dnia 31 lipca 2023 roku.


Art. 2.
Ustęp 1. artykułu 6. (Prezydent II Federacji Nordackiej wybierany jest przez Naród zwykłą większością głosów na czteromiesięczną kadencję w wyborach tajnych, bezpośrednich, równych i powszechnych.) przyjmuje brzmienie: "Prezydent II Federacji Nordackiej wybierany jest przez Naród zwykłą większością głosów na 150-dniową kadencję w wyborach tajnych, bezpośrednich i powszechnych.".


Art. 3.
Ustęp 1. artykułu 10. (Kongres wybierany jest na trzymiesięczną kadencję w wyborach tajnych, bezpośrednich, równych, powszechnych i proporcjonalnych.) przyjmuje brzmienie: "Kongres wybierany jest na 120-dniową kadencję w wyborach tajnych, bezpośrednich, powszechnych i proporcjonalnych.".


Art. 4.
Artykuł 14. (Na czele Kongresu stoi Spiker wybierany spośród członków Kongresu zwykłą większością głosów w głosowaniu imiennym. Zarządzane jest przez Spikera-Seniora lub Prezydenta. W przypadku braku zgodności członków Kongresu, dokonuje się głosowania eliminującego, tj. takiego, w którym osoba z najmniejszą ilością głosów jest wykreślana z listy kandydatów.) przyjmuje brzmienie: "Obradom Kongresu przewodniczy Spiker, którego sposób wyboru określa odrębny akt prawny.".


Art. 5.

  1. Wydłuża się kadencję II Kongresu II Federacji Nordackiej do 18 marca 2024 roku w celu przyznania dodatkowemu czasu Nordackiemu Konsorcjum Informatycznemu na implementację przepisów nowej ordynacji wyborczej.
  2. Jeśli do dnia 15 marca 2024 roku systemy informatyczne nie będą przystosowane do głosowania według nowych przepisów, Federalna Komisja Wyborcza przeprowadza wybory nadając każdemu obywatelowi siłę głosu równą 1, a mieszkańców nie dopuszcza do głosu.

Art. 6.
Kadencja II Prezydenta II Federacji Nordackiej Henryka Ziemiańskiego w myśl starych przepisów zakończy się 27 kwietnia 2024 roku.


Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie natychmiastowo.