Ustawa o Komisji ds. Badania Wpływów ZKRR w II Federacji Nordackiej

(uchylona)
z dnia 27/12/2023
Ustawa została uchylona wyrokiem Najwyższego Sądu Federalnego w sprawie o sygn. akt UZ 1/23.


        Art. 1. Ustawa określa:

1) zadania i kompetencje Komisji do spraw Badania Wpływów ZKRR na bezpieczeństwo wewnętrzne II Federacji Nordackiej, zwanej dalej „Komisją”;
2) sposób prowadzenia przez Komisję działalności informacyjnej i prewencyjnej dotyczących wpływów ZKRR, zwanych także „wpływami Zdradzieckimi”.


    Art. 2. 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa.
    2. Komisja zawiadamia właściwe organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu wszczęcia postępowania karnego.
    3. Komisja monitoruje działania podejmowane przez właściwe organy na podstawie zawiadomień Komisji.


    Art. 3. 1. Komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnianie działalności funkcjonariuszy publicznych i kadry kierowniczej, które pod wpływem ZKRR, działając na szkodę interesów II FN:

1) udostępniały osobom trzecim treści informacji objętych tajemnicą państwową;
2) celowo zaniechały reakcji na zauważone przez siebie wrogie działania na terenie II FN;
3) podejmowały decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki;
4) dysponowały środkami publicznymi lub środkami spółki;
5) brały udział w procesie stanowienia prawa jako reprezentanci organów władzy publicznej lub spółki;
6) brały udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej;
7) brały udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska II FN na forum międzynarodowym;
8) wpływały lub starały się wywrzeć wpływ na czynności, o których mowa w pkt 1–7.

    2. Komisja bada również przypadki wpływów Zdradzieckich na działalność osób innych niż wskazane w ust. 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy II FN w zakresie:

1) prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wpływania na media;
2) działalności wszelkich instytucji;
3) ochrony granicy państwowej II FN;
4) współpracy z wywiadem ZKRR w II FN.

    3. Jeśli Komisja stwierdzi, że dana osoba działała pod wpływami Zdradzieckimi, wykazuje to w publikowanym przez siebie raporcie.


    Art. 4. Komisja prowadzi następującą działalność informacyjną i prewencyjną:

1) przygotowuje i przedstawia raporty ze swojej działalności zawierające wyniki badań Komisji;
2) przedstawia organom władzy publicznej wnioski i rekomendacje w zakresie zapobiegania wpływom Zdradzieckim i ich zwalczania, a także podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności osób, o których mowa w art. 3 celem postępowań prowadzonych przez Komisję.


    Art. 5. W skład Komisji wchodzi 3 członków:

1) Kongres obiera spośród swojego grona jednego członka Komisji;
2) Premier obiera spośród członków Rady Ministrów jednego członka Komisji;
3) Prezydent obiera spośród wszystkich chętnych obywateli II Federacji Nordackiej jednego członka Komisji.


    Art. 6. 1. Członkostwo w Komisji wygasa w momencie:

1) śmierci i v-śmierci;
2) złożenia rezygnacji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub zbrodnię;
4) odwołania.

    2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji, wyboru nowego Członka dokonuje ten sam organ, który obrał ustępującego Członka.

 

    Art. 7. 1. Komisja podejmuje istotne decyzje i zajmuje stanowisko wobec spraw poprzez uchwały, które uchwala większością zwykłą.
    2. Na czele Komisji stoi Przewodniczący, wybierany uchwałą przez Członków Komisji. Kieruje on pracami Komisji.


    Art. 8. Komisja posiada prawo do:

1) zlecenia przeszukania lokalu;
2) zatrzymania urządzenia elektronicznego celem przeszukania go;
3) uniemożliwić osobie uznanej w raporcie za działającą pod wpływami Zdradzieckimi wyjazdu z kraju;
4) wszczynać postępowania karne z urzędu;
5) wzywać mieszkańców II FN na przesłuchania;
6) nakładać kary finansowe w wysokości do 200 mikro za niestawienie się na przesłuchaniu;
7) stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych podjętych na szczeblu federalnym pod wpływami Zdradzieckimi.


    Art. 9. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta.


(–) Henryk Ziemiański

Prezydent II Federacji Nordackiej